KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Ergenekon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 175/4, Harbiye, Şişli, İstanbul, Türkiye adresinde mukim bulunan Veri Sorumlusu Kibele İletişim Sistem ve Servisleri Ltd. Şti, (“Şirketimiz”) ile Internet Sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında işlenmekte ve koruma altına alınmaktadır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.kibele.com/KVKK adresinde yer almaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  B bendinde yer alan kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun olarak Internet Sitesi ve iletişim formu aracılığıyla toplanmaktadır.

  Şirketimiz tarafından kişisel veriler KVKK madde 5 fıkra 2 e bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve KVKK madde 5 fıkra 2 f bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  İşlenme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

  İşleme AmacıVeri Kategorileri
  İletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiKimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi
  Talep / Şikayetlerin TakibiKimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi
  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiKimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi
 3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

  Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde hiçbir üçüncü tarafa aktarılmamaktadır.

 4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

İlgili kişi sıfatıyla https://www.kibele.com/Iletisim Internet adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak veya Veri Sorumlusu Şirketimizin sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte

- info@kibele.com e-posta adresi üzerinden veya,

- Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle,

Tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.